1 Jezus opent de verzegelde boekrol

In “de openbaringen van Johannes”, het laatste hoofdstuk van de Bijbel, heeft Johannes opgeschreven wat hij in een visioen van God te zien kreeg over de eindtijd. Eerst komen brieven aan de 7 verschillende gemeenten aanbod. Daarna ziet hij een deur openstaan in de hemel. Hij ziet de troon van God en de vierentwintig oudsten en de vier dieren rondom de troon. En dan ziet hij God op de troon met een boekrol in Zijn rechterhand.


Openbaring 5,1-7 De verzegelde boekrol en het Lam
1 En ik zag in de rechterhand van Hem, die op de troon zat, een boekrol, beschreven van binnen en van buiten, welverzegeld met zeven zegels. 2 En ik zag een sterke engel, die met luider stem uitriep: Wie is waardig de boekrol te openen en haar zegels te verbreken? 3 En niemand in de hemel, noch op de aarde, noch onder de aarde kon de boekrol openen of haar inzien. 4 En ik weende zeer, omdat niemand waardig was gebleken de boekrol te openen of die in te zien. 5 En een uit de oudsten zeide tot mij: Ween niet; zie, de leeuw uit de stam Juda, de wortel Davids, heeft overwonnen om de boekrol en haar zeven zegels te openen.

6 En ik zag in het midden van de troon en van de vier dieren en te midden der oudsten een lam staan, als geslacht, met zeven horens en zeven ogen; dit zijn de zeven Geesten Gods, uitgezonden over de gehele aarde. 7 En het kwam en heeft (de rol) aangenomen uit de rechterhand van Hem, die op de troon gezeten was.

De 7 zegels, bazuinen en schalen
De boekrol is verzegeld met 7 zegels met daarin de oordelen die in de eindtijd over de aarde zullen komen. Alleen het “Lam wat geslacht is”: Jezus, wordt waardig bevonden de zegels te openen. Een voor een verbreekt Jezus de zegels. Het boek Openbaringen beschrijft verder de gebeurtenissen en oordelen die daardoor plaats vinden op aarde. Het 7’de zegel bestaan uit 7 bazuinen die geblazen worden en de laatste bazuin bestaat uit de 7 schalen met de gramschap Gods die over de aarde worden uitgegoten. De wraak van God. Hier vind je een uittreksel van het boek Openbaringen met de zegels, bazuinen en schalen: Uitreksel Bijbelboek openbaringen

De opname
Er komt in de eindtijd een grote verdrukking over de aarde. Maar als je in Jezus gelooft en Gods Heilige Geest hebt mogen ontvangen, dan belooft God dat je niet in de verdrukking zal komen. Daarom zal er een zgn “opname” plaats vinden voordat die verdrukking echt begint. God zal die gelovigen van de aarde wegnemen en opnemen in de hemel.

Die wonderlijke gebeurtenis moet een enorme schrik zijn voor de mensen die achterblijven op aarde! Plotseling, in een flits, zijn miljoenen mensen van de aarde verdwenen! De achterblijvers krijgen daarna te maken met de oordelen en de grote verdrukking. Gelukkig worden heel veel achterblijvers gered!

Niemand weet wanneer de opname zal zijn in die 7 jaar. De meeste mensen verwachten het aan het begin of misschien iets later nog. Christenen kunnen nog wel te maken krijgen met oorlog en geweld (hoewel ze voor persoonlijk geweld misschien worden behouden). Maar ze zullen wel opgenomen zijn voor de echte grote honger en verdrukking begint. De verdrukking vloeit voort uit die oorlogen denk ik.