2 De twee beesten: de anti chris en de valse profeet

Waarschijnlijk al vanaf het begin van de eindtijd staan er twee (satanische) “beesten” op. Het eerste is een beest uit de zee (van volken), het tweede beest komt uit de aarde.

Het beest uit de zee: de anti christ

Openbaring 13,1-2 Het beest uit de zee
1 En ik zag uit de zee een beest opkomen met tien horens en zeven koppen; en op zijn horens tien kronen en op zijn koppen namen van godslastering. 2 En het beest, dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht.

Het beest uit de zee heeft 10 horens en 7 koppen. Die horens en koppen staan voor koningen of regeerders en landen. Hier is dus sprake van een rijk dat uit meerdere landen bestaat. Het lijkt wel een soort van wereldrijk. Met de draak wordt satan bedoeld. Satan geeft het beest zijn kracht, troon en grote macht.

Er staat ook dat het getal van het beest uit de zee een getal van een mens is. Hieraan weten we dat het beest ook een mens is. Ze noemen hem wel de “anti christ”.

Openbaringen 13,16-18
16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. 18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

De anti christ is een geheimzinnige figuur. Hij lijkt al op te treden als het eerste zegel wordt verbroken waarna de 7 jarige eindtijd begint.

Openbaring 6,1-2 De eerste zes zegels geopend
1 En ik zag, toen het Lam een van de zeven zegels opende, en ik hoorde een van de vier dieren zeggen met een stem als van een donderslag: Kom! 2 En ik zag, en zie, een wit paard, en die erop zat, had een boog en hem werd een kroon gegeven, en hij trok uit, overwinnende en om te overwinnen.

Dan zou hij de figuur op het witte paard zijn. Hij lijkt dan op Jezus die ook op een wit paard komt aan het eind. Maar hij is dus een bedrieger. Een nep Jezus. Hij komt voort uit het herstelde Romeinse rijk. Het is nog onduidelijk welk rijk dat precies zal zijn. Maar algemeen wordt aangenomen dat het een soort van verenigd Europa zal zijn. Waarschijnlijk treed hij op als de leider van Europa. We zouden dan dus een echte Europese leider in oorlogstijd kunnen krijgen!

Europe: Many tonques one voice”. God verwarde de taal van de mensen tijdens de bouw van de eerste toren van Babel. Nu willen ze de toren weer herbouwen en als een stem klinken. Misschien wel die ene stem van de anti christ. Let op de satanssterren. Dat zijn gevallen engelen.
Het gebouw van het Europees Parlement: Ze hebben letterlijk een beroemd schilderij van de toren van Babel nagemaakt!Maar er staat ook in de bijbel dat er een weerhouder is die voorkomt dat de anti christ zich kan “openbaren”.

2 Tessalonicenzen 2,5-10
5 Herinnert gij u niet, dat ik, toen ik nog bij u was, u dit meermalen gezegd heb? 6 En gij weet thans wel, wat hem weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd. 7 Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; (wacht) slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. 8 Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here [Jezus] doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt. 9 Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, 10 en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden.

Met de weerhouder wordt de Heilige Geest bedoeld denken veel mensen. God zou zijn Heilige Geest dan “verwijderen” van de aarde waarna de anti christ zich kan “openbaren”. Ook denkt men dat deze gebeurtenis hetzelfde is als opname. Want het zou kunnen dat als God Zijn Heilige Geest wegneemt van de aarde daarmee ook alle mensen waarin de Heilige Geest woont, weggenomen worden! De Heilige Geest komt in je wonen zodra je in Jezus gaat geloven. De anti christ zou zich dan pas na de opname kunnen openbaren. Maar misschien maken de gelovigen de anti christ nog wel mee omdat er een verschil kan bestaan tussen de anti christ als leider en de “geopenbaarde” anti christ.

Daarna gebeurd er iets. Een van die koppen van het beest raakt dodelijk verwond. Of te wel een van die koningen raakt dodelijk gewond.

Openbaring 13- 3,12,14
3 En (ik zag) een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna,

12 En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was.

14 En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is.

Het is de anti christ die dodelijk gewond raakt. Maar hij geneest weer van die dodelijke wond! En na die genezing gaat de hele wereld hem in verbazing achterna. Het lijkt wel een soort van opwekkingswonder, waarmee hij de hele wereld versteld doet staan.

Uiteindelijk krijgt hij zelfs alle macht op aarde!

Openbaring 13,3-8
3 En (ik zag) een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna, 4 en zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren? 5 En hem werd een mond gegeven, die grote woorden en godslasteringen spreekt; en hem werd macht gegeven dit tweeënveertig maanden lang te doen. 6 En (het beest) opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen, die in de hemel wonen. 7 En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk. 8 En allen, die op de aarde wonen, zullen het (beest) aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld.

De anti christ zal Jezus ontkennen en zich zelf uitroepen tot God!

1 Johannes 2,22-25
22 Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus is? Dit is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent. 23 Een ieder, die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon belijdt, heeft ook de Vader. 24 Wat u betreft, wat gij van den beginne gehoord hebt, moet in u blijven. Indien in u blijft, wat gij van den beginne gehoord hebt, dan zult gij ook in de Zoon en [in] de Vader blijven. 25 En dit is de belofte, die Hij zelf ons beloofd heeft: het eeuwige leven.

2 Tessalonicenzen 2,1-4 De wederkomst des Heren
1 Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van [onze] Here Jezus Christus en onze vereniging met Hem, 2 dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert, hetzij door een geestesuiting, hetzij door een prediking, hetzij door een brief, die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des Heren (reeds) aanbrak. 3 Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, 4 de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is.

Satan was ooit een hoge engel bij God in de hemel. Maar hij werd trots en wilde als God zelf zijn:

Jesaja 1,12-15
12 Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads; hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken! 13 En gij overlegdet nog wel: Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden; 14 ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen. 15 Integendeel, in het dodenrijk wordt gij neergeworpen, in het diepste der groeve.

Satan wordt uit de hemel gegooid. Hij wordt in de bijbel ook gezien als een slang, een beest, of een draak. Nu haat hij God en is de grote tegenstander geworden. Maar satan wil “net als God zijn”. En net zoals God in het lichaam van Jezus woont, zo zal, denk ik, satan zelf komen wonen in het lichaam van de anti christ. De anti chris zal bezeten zijn door satan zelf! Het ultieme kwaad gaat wonen in een mens? De anti christ zal dan plaats nemen op de troon in de derde, nog te bouwen, tempel in Jeruzalem. Daar zal hij zich zelf uitroepen tot God en zich laten aanbidden. En zo zal, denk ik, Satan zich dan als God wanen.

De anti christ zal een verbond aangaan voor 7 jaar met Israel (de vrouw). Op de helft, na 3,5 jaar, zal de anti christ zijn ware gezicht tonen en Israel proberen uit te roeien. Een restant van Israel zal echter op een speciale plek worden beschermd tot de Heer Jezus terugkomt.

Openbaring 1, 6;14
6 En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft, door God bereid, opdat zij daar twaalfhonderd zestig dagen onderhouden zou worden.

14 En aan de vrouw werden de twee vleugels van de grote arend gegeven om naar de woestijn te vliegen, naar haar plaats, waar zij onderhouden wordt buiten het gezicht van de slang, een tijd en tijden en een halve tijd.

De anti christ wordt aan het eind gedood door Jezus zelf, bij Zijn terugkomst naar de aarde.

Daniël 8,23-25
23 En in het laatst van hun koningschap, als de boosdoeners de maat hebben volgemaakt, zal er een koning opstaan, hard van aangezicht en bedreven in listen. 24 En zijn kracht zal sterk zijn – maar niet door eigen kracht – en op ontstellende wijze zal hij verderf brengen, en wat hij onderneemt zal hem gelukken; machtigen zal hij verderven, ook het volk der heiligen. 25 En door zijn sluwheid zal hij het bedrog dat hij aanwendt, doen gelukken; hij zal zich in zijn hart verheffen, en onverhoeds velen verderven. Ook tegen de Vorst der vorsten zal hij optreden, doch zonder mensenhanden zal hij vernietigd worden.

Het beest uit de aarde: de valse profeet

Openbaringen 13,11-18 Het beest uit de aarde
11 En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak. 12 En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. 13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. 14 En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is. 15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. 16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. 18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

Het tweede beest komt voort uit de aarde. Die wordt genoemd “de valse profeet” Hij zal samenwerken met de anti christ. De anti christ wordt de koning en de valse profeet een soort van uitvoerder. (Het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit) Hij gaat de mensen verleiden met tekenen en wonderen om ze, denk ik, in de anti christ te laten geloven. Een soort van dominee, spiritueel leider of paus van een nieuwe wereld Godsdienst rond de persoon van de anti christ.