3 Het beeld van het beest en het teken van het beest

Zoals je ook net kon lezen, komt er een “beeld van het beest” en een “merkteken van het beest”. Dat beeld van beest krijgt wonderlijk genoeg een geest, zal echt kunnen gaan spreken en maken dat iedereen die het beeld niet aanbid, wordt gedood. De anderen die niet worden gedood en dus blijkbaar het beeld wel aanbidden, zullen dan een merkteken ontvangen.

Maar de eerste twee van de tien geboden van God luiden:

Exodus 20,1-6
1 Toen sprak God al deze woorden: 2 Ik ben de HERE, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heb. 3 Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. 

4 Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. 5 Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HERE, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten, 6 en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden.

Wat satan wil is dat je God afwijst en hem aanbid. Daarom moeten de mensen het beeld van het beest vereren. Ze overtreden daarmee beide geboden. Ze aanbidden een andere God (het beest) en ze aanbidden een beeld (van het beest).

God zegt in de bijbel: als je het beeld aanbid en het merkteken ontvangt:

Openbaring 14, 9-11
9 En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider stem: Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, 10 die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam. 11 En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt

Er staat dus een zekere eeuwige straf op als je het merkteken van het beest ontvangt!

Maar zonder het merkteken van het beest kun je straks niet meer kopen of verkopen:

Openbaringen 13,16-18
16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. 18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

Er wordt wel gedacht dat het merkteken een soort van betaalchip wordt. We doen tegenwoordig bijna alle elektronische betalingen al via chips. Zoals de chip op je bankpas. Straks gaat het cash geld er uit en kun je alleen nog maar elektronisch betalen via chips.

Er staat dat het merkteken wordt aangebracht op je rechterhand of op je voorhoofd. Dat zou bijvoorbeeld een chip kunnen zijn die onder je huid is aangebracht. Hoewel dat meer “in” de hand of voorhoofd is dan er “op”. Het kan ook bijvoorbeeld een elektronische tatoeage zijn. Of toch nog iets heel anders. In ieder geval zal je zonder dat merkteken, de naam van het beest of het getal van zijn naam, niet meer kunnen kopen of verkopen. Dat nummer is 666. 

Tegenwoordig kun je niks meer kopen zonder de streepjescode er op. De code die wordt gescand bij de kassa. Als je die code goed bekijkt, kun je zien dat er drie langere, dubbele, streepjes opstaan waaronder geen nummer staat. Een aan elke uiteinde en een in het midden. Elk van die drie dubbele streepjes is de code voor een 6. Er staat dus 666 op elke streepjescode! Je kunt geen enkel product meer kopen zonder die streepjescode. Je kunt nu al niks meer kopen waar niet 666 op staat!

Als je straks het merkteken weigert en weigert het beeld te aanbidden, kom je waarschijnlijk niet eens ergens binnen. Je kunt geen eten meer kopen, geen huis meer huren of kopen, niet meer kunnen werken, niet kunnen reizen enz…