5 De grote verdrukking

Er gaat een zeer moeilijke tijd komen voor alle mensen die achterblijven op aarde na de opname. Een vreselijke vervolging van gelovigen en iedereen die weigert het beeld van het beest te aanbidden en het merkteken te ontvangen.

Een tijd van grote verdrukking zegt Jezus:

Matteüs 24,9-10
Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en zij zullen u doden, en gij zult door alle volken gehaat worden om mijns naams wil. 10 En dan zullen velen ten val komen en zij zullen elkander overleveren en elkander haten.

Er zal een “grote afval” komen van mensen die Jezus loslaten.

2 Tessalonicenzen 2,1-12
Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, 4 de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is.

Jezus waarschuwt ook voor “schijn-messiassen” en nep profeten die komen in de eindtijd.

Matteüs 24,4;11;23-27
4 En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Ziet toe, dat niemand u verleide! 5 Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden.

11 En vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden.

23 Indien dan iemand tot u zegt: Zie, hier is de Christus, of: Hier, gelooft het niet. 24 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden. 25 Zie, Ik heb het u voorzegd. 26 Indien men dan tot u zegt: Zie, Hij is in de woestijn, gaat er niet heen; zie, Hij is in de binnenkamer, gelooft het niet. 27 Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.

Het blijft moeilijk je voor te stellen hoe erg de komende tijd precies zal zijn. Stel de economie gaat instorten. Het geld is niks meer waard. De brandstof is niet te betalen en schaars. De boeren en fabrieken kunnen niet meer werken. De hele veestapel sterft. De winkels gaan leeg en wat er is, is niet te betalen. De vuilnis wordt niet meer opgehaald. Er wordt niet meer schoongemaakt. Binnen een week is alles een grote, vieze rotzooi. Er zijn geen medicijnen meer? Hoeveel mensen zijn afhankelijk van medicijnen! Geen dokter meer, geen ziekenhuis. De stroom valt uit, het gas is afgesloten. Mensen krijgen het koud. Geen licht meer, geen straatverlichting meer? Overal plegen mensen zelfmoord, gaan mensen elkaar te lijf, verkrachtingen, plunderingen, branden enz enz… Wat is dat voor rare tijd die komt? En wat een contrast met hoe het nu is!!

Wereldwijd zullen grote oorlogen uitbreken. Israel krijgt natuurlijk overal de schuld van en daarna alle Christenen. Er zal een wereld dictatuur komen met een wereld leider. Zal er een soort van “geloofspolitie” komen? Zal het merkteken van het beest een chip zijn? Komt iedereen soms in een grote wereldcomputer waar geen ontsnappen aan is? In ieder geval moet iedereen het beeld aanbidden en het merkteken ontvangen of hij wordt gedood.

De anti christ wordt dodelijk gewond maar wordt weer opgewekt. Hij is (of wordt) een engel van het licht staat in de bijbel! Heel de wereld loopt hem in verbazing achterna. Wat zal de leugen en de dwaling zijn? Zal de anti christ de mensen misschien eeuwig leven beloven? De valse profeet, de dienaar van de anti Christ, komt met wonderen en tekenen staat er. Wat zal dat zijn? Dingen die de mensen nu helemaal nog niet kennen? Met een druk op de knop zijn al je begeerten vervuld? Je kunt het zo gek niet bedenken. Er gaan geen normale dingen gebeuren! Wees gewaarschuwd!

Na de opname zal er denk ik ook geen (geestelijke) “beperking” meer zijn. De mensen zullen vreselijk worden in het eind zegt Paulus!

2 Timoteüs 3,1-4 Tekening der dwaalleraars
1 Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen: 2 want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, 3 liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, 4 verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God,

Jezus vertel onder welke druk een gelovige kan komen te staan:

Matteüs 10,17-22
17 Maar wacht u voor de mensen; want zij zullen u overleveren aan de gerechtshoven en zij zullen u geselen in hun synagogen; 18 gij zult ook geleid worden voor stadhouders en koningen om Mijnentwil, tot een getuigenis voor hen en voor de volken. 19 Wanneer zij u overleveren, maakt u dan niet bezorgd, hoe of wat gij spreken zult; want het zal u in die ure gegeven worden wat gij spreken moet; 20 want gij zijt het niet, die spreekt, doch het is de Geest uws Vaders, die in u spreekt. 21 Een broeder zal zijn broeder overleveren ten dode en een vader zijn kind, en kinderen zullen opstaan tegen hun ouders en hen ter dood brengen. 22 En gij zult door allen gehaat worden om mijns naams wil; maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.

Zo zal het in de eindtijd ook zeker zijn! Er zullen miljarden mensen overlijden door oorlog, honger, ziektes en wilde dieren. Er zal een vreselijke haat ontstaan voor iedereen die in Jezus blijft geloven en weigert het beeld te aanbidden en het merkteken te ontvangen. Er zal een enorme vervolging, slachting zijn.

Mensen zullen elkaar haten! De mensen zullen elkaar aangeven. Kinderen zullen hun ouders aangeven, ouders hun kinderen. Het zal een vreselijke tijd zijn. Daar komt natuurlijk bij dat de weigeraars misschien dus geen eten kunnen kopen, als er al eten is. Hoe groot zal de druk op iemand worden?
Zullen er zullen razzia’s zijn en controle posten. Als je wordt opgepakt wordt je in veewagens afgevoerd naar kampen? Daar komen mensen ook in een verschrikkelijke verdrukking denk ik voor ze worden gedood. En dit alles wereldwijd?
Er komt zelfs een tijd dat men zal denken God een heilige dienst te bewijzen door gelovigen te doden!

Johannes 16, 1-4
1 Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij niet ten val komt. 2 Men zal u uit de synagoge bannen; ja, de ure komt, dat een ieder, die u doodt, zal menen Gode een heilige dienst te bewijzen. 3 En dit zullen zij doen, omdat zij noch de Vader, noch Mij kennen. 4 Maar deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat, wanneer hun uur komt, gij u moogt herinneren, dat Ik ze u gezegd heb.

Maar Jezus zegt volg mij!

Marcus 8,34-38
34 En Hij riep de schare, met zijn discipelen, tot Zich en zeide tot hen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij. 35 Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven verliezen zal om Mijnentwil en om des evangelies wil, die zal het behouden. 36 Want wat baat het een mens de gehele wereld te winnen en aan zijn ziel schade te lijden? 37 Want wat zou een mens kunnen geven in ruil voor zijn leven? 38 Want wie zich voor Mij en voor mijn woorden schaamt in dit overspelig en zondig geslacht, de Zoon des mensen zal Zich ook voor hem schamen, wanneer Hij komt in de heerlijkheid zijns Vaders, met de heilige engelen.

Jezus zegt ook:

4 Ik zeg u, mijn vrienden, vreest hen niet, die het lichaam doden en daarna niets meer kunnen doen. 5 Ik zal u tonen, wie gij vrezen moet. Vreest Hem, die, nadat Hij gedood heeft, macht heeft om in de hel te werpen. Voorwaar, Ik zeg u, vreest Hem! 6 Worden niet vijf mussen verkocht voor twee duiten, en niet één van die is vergeten voor God. 7 Ja, zelfs de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Weest niet bevreesd: gij gaat vele mussen te boven. 8 Ik zeg u: Een ieder, die Mij belijden zal voor de mensen, hem zal ook de Zoon des mensen belijden voor de engelen Gods; 9 maar wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal verloochend worden voor de engelen Gods.

Als je voor de keus komt te staan, vertrouw dan op Jezus en kies voor de dood. Jezus is opgestaan uit de dood. Hij heeft de dood overwonnen! Hij zal je weer levend maken en je eeuwig leven in de hemel geven! Vertrouw maar op Hem, de Zoon van God.

Heel erg veel mensen zullen voor Jezus kiezen en hun dood aanvaarden staat in de bijbel. Ze staan voor de troon van God in de hemel. En aanbidden Hem:

Openbaring 7,9-17 De schare, die niemand tellen kan
9 Daarna zag ik, en zie, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle volk en stammen en natiën en talen stonden voor de troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden en met palmtakken in hun handen. 10 En zij riepen met luider stem en zeiden:
De zaligheid is van onze God, die op de troon gezeten is, en van het Lam!
11 En al de engelen stonden rondom de troon en de oudsten en de vier dieren, en zij wierpen zich op hun aangezicht voor de troon en aanbaden God, 12 zeggende:
Amen, de lof en de heerlijkheid, en de wijsheid en de dankzegging, en de eer en de macht en de sterkte zij onze God tot in alle eeuwigheden! Amen.
13 En een van de oudsten antwoordde en zeide tot mij: Wie zijn dezen, die bekleed zijn met de witte gewaden, en vanwaar zijn zij gekomen? 14 En ik sprak tot hem: Mijn heer, gíj weet het. En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, die komen uit de grote verdrukking; en zij hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het bloed des Lams. 15 Daarom zijn zij voor de troon van God en zij vereren Hem dag en nacht in zijn tempel; en Hij, die op de troon gezeten is, zal zijn tent over hen uitspreiden. 16 Zij zullen niet meer hongeren en niet meer dorsten, ook zal de zon niet op hen vallen, noch enige hitte, 17 want het Lam, dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en hen voeren naar waterbronnen des levens; en God zal alle tranen van hun ogen afwissen.