6 De zonden

De anti christ is dus een nep Jezus, een valse misleider! Een groot verschil met Jezus is ook dat je de anti christ kunt zien! Jezus zegt: “gelukkig degenen die geloven zonder te zien!” Jezus dwingt je niet, Hij wil niet verleiden met begeerten. Je gelooft in hem als de Zoon van God en neemt Hem aan zonder Hem van te voren te kunnen zien. Vertrouw op hem. Neem je kruis op en verloochen jezelf. Loop niet achter je begeerten aan en doe wat God wil dat je moet doen.

Johannes 20,16-29
26 En na acht dagen waren zijn discipelen weer in het huis en Tomas met hen. Jezus kwam, terwijl de deuren gesloten waren, en Hij stond in hun midden en zeide: Vrede zij u! 27 Daarna zeide Hij tot Tomas: Breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek die in mijn zijde, en wees niet ongelovig, maar gelovig. 28 Tomas antwoordde en zeide tot Hem: Mijn Here en mijn God! 29 Jezus zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien hebt, hebt gij geloofd? Zalig zij, die niet gezien hebben en toch geloven.

Toen satan Eva verleide in het paradijs en Eva van de verboden appel at, begin ze drie zonden:

Genesis 3,6
6 En de vrouw zag, dat de boom goed was om van te eten, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden, en zij nam van zijn vrucht en at, en zij gaf ook haar man, die bij haar was, en hij at.De zonden in eigen woorden:
- de begeerte van het lichaam
- de lust voor de ogen
- de wens om verstandig te worden. Of te wel trots. Alles zelf te willen weten en te kunnen. Zelf God te willen zijn.

De anti christ, de nep Jezus, is een verleider. Hij is wel zichtbaar en hij zal precies weten wat jouw begeerten zijn! Al de drie zonden van Eva zal hij denk ik herhalen:

- Het zal een tijd zijn van enorme hongersnood en ellende. Mensen zullen alles doen voor eten! De anti christ zal volgens mij beloven dat al je lichamelijke begeerten (met een druk op een knop) voor altijd worden vervuld!
- Hij zal zichtbaar zijn. Een wonder mooie verschijning. Je zult net zo kunnen worden als hem! Dat is de lust van het oog.
- En hij zal je ongetwijfeld beloven dat je “verstandig” zult worden en wijs en machtig. Dat je als (een)God zal zijn!

Pasop, deze verleidingen zijn voor mensen heel moeilijk te weerstaan! Zonder geloof in de “onzichtbare” Jezus is dat eigenlijk onmogelijk. Alleen dat geloof zal je de kracht kunnen geven om de verleidingen te weerstaan. Die kracht heb je niet van je zelf! Juist mensen die denken het zelf wel te kunnen en Jezus niet nodig te hebben, zullen voor de verleidingen vallen denk ik. Of ze de straf over zich zelf uitroepen! Door hun eigen arrogantie!

Het grote gebod
De anti christ komt in eigen naam en niet zoals Jezus “in Gods” naam kwam.

Johannes 5,39-41
39 Gij onderzoekt de Schriften, want gij meent daarin eeuwig leven te hebben, en deze zijn het, welke van Mij getuigen, 40 en toch wilt gij niet tot Mij komen om leven te hebben.
41 Eer van mensen behoef Ik niet, 42 maar Ik ken u: gij hebt de liefde Gods niet in uzelf. 43 Ik ben gekomen in de naam mijns Vaders en gij neemt Mij niet aan; indien een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen. 44 Hoe kunt gij tot geloof komen, gij, die eer van elkander behoeft en de eer, die van de enige God komt, niet zoekt?


De anti christ komt in zijn eigen naam en niet in de naam van God. Daarom zullen de mensen die God afwijzen de anti christ aannemen. Dat geldt voor niet Israëlieten net zo goed als voor de Israëlieten geloof ik. De anti christ en de valse profeet staan klaar denk ik om mensen met alle eer die mogelijk is te overladen als ze hem aanbidden en het merkteken ontvangen! Misschien zullen de mensen die het merkteken ontvangen zich daarom wel de grote overwinnaars wanen. Of zelfs “de uitverkorenen!” De mensen die waardig zijn bevonden het merkteken te ontvangen.

2 Tessalonicenzen 2,9-12
9 Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, 10 en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. 11 En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, 12 opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid.

De mensen die het merkteken ontvangen, zullen de weigeraars misschien betichten van egoïsme omdat ze niet mee willen doen en zich afscheiden. Maar ze zullen zelf uit begeerte en egoïsme het merkteken ontvangen! Ze zullen vast de weigeraars als beesten gaan behandelen, terwijl ze zelf het merkteken van het beest krijgen! Ze zijn juist zelf beesten geworden, ze hebben “het beest” misschien zelfs wel letterlijk in hun lichaam ontvangen! Wie een kuil graaft voor een ander valt er zelf in?
Als je er over nadenkt wat er kan gaan gebeuren, dan lijkt het net alsof alles omgedraaid zal zijn. Wat je ze ook zegt, ze zullen denk ik alles omdraaien in hun eigen voordeel. Niet de Christenen en weigeraars hebben het goed, maar ZEI hadden het altijd goed! Niet de Christen waren de uitverkoren maar ZEI zijn de uitverkorenen.

Met het oordeel waarmee jij oordeelt, zul je geoordeeld worden.

Matteüs 7,1-2
1 Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt; 2 want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden, en met de maat, waarmede gij meet, zal u gemeten worden.

Als jij door het merkteken te ontvangen God voor eeuwig afwijst, dan zal God je ook voor eeuwig afwijzen? Ze roepen dan het oordeel over zich zelf uit. Ze gaan dezelfde weg als de anti christ die ze wel aangenomen hebben.

Het offer van Jezus is precies andersom. Hij heeft zich opgeofferd. Hij is voor ons gekruisigd en gedood zodat wij, de mensen die in Hem geloven, eeuwig leven krijgen!

Matteüs 22,34-40 Het grote gebod  34 Toen de Farizeeën gehoord hadden, dat Hij de Sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwamen zij bijeen, 35 en één van hen, een wetgeleerde, vroeg, om Hem te verzoeken: 36 Meester, wat is het grote gebod in de wet? 37 Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. 38 Dit is het grote en eerste gebod. 39 Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. 40 Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.