7 Israel

De eindtijd zal waarschijnlijk beginnen met een grote oorlog tegen Israel. Al de buurlanden van Israel zullen het land binnenvallen. Maar God zelf zal Israel verdedigen en beschermen. Ze zullen weten wie de God van Israel is! De buurlanden zijn daarna waarschijnlijk definitief uitgeschakeld en afgeschrikt en Israel zal dan eindelijk na jaren van die druk bevrijd zijn en zich (enigszins) veilig wanen. Later zal Rusland met een federatie van landen optrekken tegen Israel. Maar dat enorme leger zal in een keer worden weggevaagd.

De anti christ tekent of bevestigd een 7 jarig verbond met Israel. Het zal ook lukken om de derde tempel te bouwen. Het offeren aan God volgens de wet in het oude testament zal weer worden hervat. Omdat de anti christ een zekere voor vrede en rust voor Israel zorgt, zullen ze in hem misschien de Messias zien.

Nergens in de bijbel staat dat David een ster als symbool heeft. In de bijbel staat wel dat je God nooit als symbool (beeld) mag weergeven. Dus waar staat deze ster dan voor? Waar de ster, las ik, voor staat is de wens goden te worden door het samengaan met de gevallen engelen. De ster bestaat uit twee driehoeken. Een wijst met een punt naar beneden en een wijst met een punt naar boven. De ene komt van boven naar beneden. De engelen. En de andere komt van beneden naar boven, de mensen. In de ster komen ze samen. Het eerste kind wat daaruit voortkomt is de hybride de anti christ. De redder waar Israel nu nog op wacht…

De twee getuigen
Er zullen voor drie en een half jaar twee getuigen van God gaan profeteren. Niemand zal hun kwaad kunnen doen. Als iemand ze aanvalt, worden ze gedood door vuur uit hun mond. Deze twee mannen hebben de macht om de hemel te sluiten zodat er geen regen valt. En ze hebben de macht om water in bloed te veranderen. En de aarde te slaan zo vaak als ze willen.

Als ze hun getuigenis voor alle mensen voleindigd hebben, zal het beest uit de afgrond, de anti christ, hen overwinnen en doden. Hun lijken zullen liggen op straat in Jeruzalem. Iedereen ter wereld zal ze kunnen zien liggen via de televisie en internet.

Openbaring 11,7-8
7 En wanneer zij hun getuigenis zullen voleindigd hebben, zal het beest, dat uit de afgrond opkomt, hun de oorlog aandoen en het zal hen overwinnen en hen doden. 8 En hun lijk (zal liggen) op de straat der grote stad, die geestelijk genaamd wordt Sodom en Egypte, alwaar ook hun Here gekruisigd werd.

Iedereen zal blij zijn dat ze gedood zijn omdat ze een grote plaag voor de mensen waren. Voor drie en halve dag zullen de mensen niet toestaan dat de lijken worden begraven. Maar na drie en een halve dag zal er een levensgeest uit God in hen komen! Ze komen weer tot leven en gaan op hun voeten staan. Iedereen zal vol schrik zijn. Dan zal een luide stem uit de hemel klinken die hen roept naar boven, de hemel in, te komen.

Openbaring 11,11-12
11 En na [die] drie en een halve dag voer een levensgeest uit God in hen, en zij gingen op hun voeten staan en grote vrees viel op (allen), die hen aanschouwden. 12 En zij hoorden een luide stem uit de hemel tot hen zeggen: Klimt hierheen op! En zij klommen naar de hemel op in de wolk, en hun vijanden aanschouwden hen.

God heeft dan voor iedereen zichtbaar gemaakt en bewezen wat hij kan en doet. Want volgens mij kondigt God altijd van te voren aan wat hij gaat doen. Niemand zal kunnen zeggen dat hij het niet wist. Ze hebben zelf gezien dat God mensen opwekt en opneemt in de hemel. En ze hebben ook de plagen meegemaakt. Ze zullen de keus voor de anti christ dan ook bewust maken denk ik. Misschien dat de verleidingen van de valse profeet en de anti christ toch sterker zullen zijn voor veel mensen dan de liefde voor God…

2 Tessalonicenzen 2,9-12
9 Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, 10 en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. 11 En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, 12 opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid.

Op de helft van de 7 jaar
Op de helft van de 7 jaar, na drie en een half jaar, zal de anti christ het offeren in de nieuwe derde tempel doen stoppen. En hij zal een gruwel oprichten in de tempel.

Matteüs 24,15-22
15 Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël gesproken is, op de heilige plaats ziet staan – wie het leest, geve er acht op – laten dan wie in Judea zijn, 16 vluchten naar de bergen. 17 Wie op het dak is, ga niet naar beneden om zijn huisraad mede te nemen, en wie in het veld is, 18 kere niet terug om zijn kleed mede te nemen. 19 Wee de zwangeren en de zogenden in die dagen. 20 Bidt, dat uw vlucht niet in de winter valle en niet op een sabbat. 21 Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. 22 En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.

Met de gruwel wordt waarschijnlijk bedoel dat hij een beeld van het beest, van zich zelf, in de tempel van God plaatst. Daarna gaat het helemaal mis. De anti christ laat zij ware gezicht zien.
Er treed dan voor Israel (en wellicht ook voor de rest van de wereld) een ongekende verdrukking op. Een verdrukking zo groot als er nog nooit is geweest. Hij zal het volk van Israel meedogenloos vervolgen en trachten uit te roeien. Waarschijnlijk heeft hij Israel dan op de een of ander manier volledig in zijn macht. Misschien via het merkteken van het beest. Maar een restant van het volk wordt gered en weggevoerd naar een speciale plaats waar voor 3,5 jaar voor hun gezorgd zal worden tot de Here Jezus terugkomt naar de aarde